Návrh nové legislativy EU ohrožuje biodiverzitu a činnost komunitních semenných bank i Semínkoven

Publikováno 25.11.2023

Ráda bych zde sdílela aktuální vyjádření organizace Arche Noah k připravované nové legislativě Evropské Unie o marketingu osiv, kterou Evropská Komise navrhla letos v červenci spolu s návrhem o deregulaci NGT (neboli GMO nové generace). Jedná se o zásadní změnu, která bude mít nemalý dopad na činnost řady uchovatelských organizací a sítí včetně činnosti Semínkoven. Negativně přispěje k dalšímu omezení dostupnosti lokálně adaptovaných odrůd a omezí možnost nakládání s nimi.

Organizace ARCHE NOAH vydala k chystanému návrhu petici, kterou můžete podepsat  www.raiseourforks.org

Briefing organizace ARCHE NOAH o navrhovaném nařízení Evropské Unie pro produkci semen a jiného rostlinného rozmnožovacího materiálu (PRM) a jejich uvádění na trh

Listopadu 2023

Souhrn

Deset v současnosti platných směrnic Evropské unie, které regulují produkci a uvádění osiv i dalšího rostlinného rozmnožovacího materiálu (dále jen PRM) na trh, mají svůj původ již v 60. letech 20. století. Tyto směrnice se v posledních desetiletích staly hnací silou úbytku rozmanitosti pěstovaných rostlin tím, že (i) podporovaly odrůdy s extrémně vysokou genetickou jednotvárností a (ii) ukládaly vysoké regulační náklady a překážky bránící vstupu na trh malým lokálním producentům osiv.

Vzhledem k rostoucím teplotám, extrémním povětrnostním podmínkám i šíření nových škůdců a chorob se zbývající genetická rozmanitost a decentralizovaná místní produkce semen stávají naším „záchranným lanem“ pro dosažení větší odolnosti.

Nicméně aktuálně navržené nařízení o osivu a PRM, které Komise zveřejnila letos v červenci, bohužel nepřináší naději na zlepšení tohoto stavu. Ba naopak ohrožuje nejen uchovávání a využití této rozmanitosti, ale i produkci a uvádění na trh zejména menšími producenty, kteří produkují často různorodé osivo a PRM přizpůsobené potřebám zemědělců v daných místních podmínkách.

Návrh významně rozšiřuje rozsah regulace, jak z hlediska způsobu převodu osiv a PRM, tak i pokud jde o dotčené subjekty. Pro nejmenší producenty je regulační zátěž natolik vysoká, že by mnohé donutila ukončit jejich činnost nebo je přiměla přejít do nelegální sféry.

I když návrh počítá s některými výjimkami pro uvádění na trh rozmnožovacího materiálu určeného pro zahrádkáře a uchovávání odrůd pro zemědělce, ustanovení pro (komunitní) semenné banky a sítě uchovatelů jsou příliš restriktivní a nepřihlížejí k zásadním rozdílům mezi ochranou/uchovatelskou a komerčními činnostmi.

Navrhované nařízení v současné podobě ohrožuje uchování zbývající genetické rozmanitosti pěstovaných rostlin a stojí v rozporu se závazky Unie a jejích členských států podle Úmluvy o biologické rozmanitosti a Mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství. Dále neuplatňuje právo zemědělců a zahrádkářů na výměnu a prodej vlastních semen a jiných rozmnožovacích částí rostlin, které bylo zakotveno v Deklaraci OSN z roku 2018 o právech rolníků a dalších lidí pracujících ve venkovských oblastech (UNDROP).

Navrhované nařízení o osivech a PRM ohrožuje uchování a udržitelné využívání rozmanitosti pěstovaných rostlin a ignoruje právo zemědělců sklízet, používat, vyměňovat a prodávat vlastní osivo, jak je zajištěno mezinárodním právem o lidských právech. Vyzýváme Evropský parlament a ministry zemědělství, aby zásadně přepracovali návrh a přijali právní předpisy, které položí základy skutečně udržitelného, odolného a rozmanitého potravinového systému.

Evropská regulace osiv – nová hrozba pro rozmanitost

Nově navržená legislativa představuje hrozbu pro zbývající rozmanitost pěstovaných rostlin – podle současných právních předpisů není bezplatný převod osiva a dalšího rostlinného rozmnožovacího materiálu (PRM) pro nekomerční účely klasifikován coby uvádění na trh. To má logiku.

Tam, kde není existující trh s osivem, nejsou nutná pravidla pro uvádění osiv na trh. V některých členských státech, jako je Rakousko, je dokonce explicitně povoleno prodávat rozmnožovací materiál v malých množstvích za účelem zachování genetických zdrojů rostlin. Toto umožňuje farmářům, zahradníkům a komunitním semenným bankám prodávat ohroženou rozmanitost, což umožňuje její opětovné pěstování, množení a spotřebu. Což je klíčové pro skutečnou ochranu a uchování daných odrůd.

Navrhovaná úprava tyto svobody ruší. Definice „marketingu“ je v novém návrhu velmi široká a zahrnuje VŠECHNY převody osiva a PRM, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma a pro nekomerční účely, prováděné profesionálními operátory (článek 3).

Definice „profesionálního operátora“ je rovněž velmi široká a zahrnuje JAKÉKOLI subjekty profesionálně angažované v širokém spektru činností spojených s produkcí a marketingem osiv a PRM, včetně veřejných komunitních semenných bank, farmářů produkujících osivo či jiný PRM pouze pro vlastní potřebu a zahradních center prodávajících semena.

Přepracovaná pravidla pro semenné banky a organizace pracující na zachování genetických zdrojů rostlin nesplňují svůj účel (článek 29). Nová pravidla by znemožnila veřejným semenným bankám a komunitním semenným bankám předávat některé z nejohroženějších vzorků za účelem jejich zachování. Zemědělcům by rovněž byl odepřen přístup k materiálu genových/semenných bank za účelem jeho zachování a využití! V celé Evropě bylo mnohokrát prokázáno, že obnova starých odrůd může poskytnout nové zdroje příjmů pro zemědělce a příležitosti pro rozvoj venkova.

Návrh se musí změnit tak, aby prioritně podporoval, neomezoval a zajišťoval zachování a udržitelné využití rozmanitosti pěstovaných rostlin. Aby nevedl k jeho další destrukci a úbytku, čímž by ohrožoval potravinovou stabilitu.

Klíčové změny:

 1. Výslovné vynětí převodu rozmnožovacích rostlin za účelem zachování a udržitelného využívání rostlinných genetických zdrojů a agrobiologické rozmanitosti z oblasti působnosti nařízení (článek 2).
 2. Omezení definic „marketingu“ a „profesionálního provozovatele“ na případy, kdy existuje záměr komerčně využívat osivo a PRM, s výjimkou ochranářských subjektů, jako jsou semenné banky (článek 3).
 3. Odstranění nevhodných omezení uvádění na trh pro semenné banky, ochranářské/uchovatelské organizace a sítě (článek 29).

Návrh neuplatňuje právo zemědělců na osivo – Od roku 2018 mezinárodní právo výslovně uděluje rolníkům právo uchovávat, používat, vyměňovat a prodávat vlastní semena a další rozmnožovací plodiny podle článku 19 UNDROP. Evropská komise však nyní navrhuje zcela svévolná omezení těchto práv. Dle jejího návrhu by si zemědělci směli vyměňovat své osivo (ale nikoli jiné PRM, jako jsou brambory) pouze v malém množství a jen za určitých okolností. Právo zemědělců na výměnu a prodej vlastního osiva a jiných PRM musí být plně zakotveno v legislativě Evropské unie.

Klíčové změny:

 1. Plné uznání práva zemědělců podle článku 19 UNDROP na výměnu a prodej osiva uskladněného na farmě nebo jiného rozmnožovacího materiálu rostlin (článek 30).
 2. Omezení definic „marketingu“ a „profesionálního operátora“ na případy, kdy existuje záměr komerčně využívat toto osivo či PRM, s výjimkou zemědělců, kteří své osivo uchovávají nebo si je předávají zdarma (článek 3).

Návrh selhává ve svém pokusu o větší dostupnost různých odrůd vytvořením nových regulačních nákladů – pro odrůdy, jako jsou krajové odrůdy, které nesplňují požadavek průmyslové jednotnosti (testování DUS), ale jsou lépe přizpůsobitelné místním a vyvíjejícím se podmínkám pěstování. V současně platné legislativě existují právní omezení jejich uvádění na trh – s omezením na malá množství, malé velikosti balení a regiony původu. Návrh tato omezení odstraňuje. Tradičně pěstované i nově vyšlechtěné odrůdy lze nyní prodávat v množství, které odpovídá poptávce, jako „konzervační odrůdy“ (článek 26). ARCHE NOAH podporuje tento vývoj. Návrh však zároveň ztěžuje malým producentům zpřístupnění těchto osiv především prostřednictvím dodatečných a mlhavých pravidel pro produkci osiva (článek 8 a příloha III) a zatěžující dodatečné požadavky na podávání zpráv, monitorování a sledovatelnost (články 41 a 42). Tato pravidla platí pro všechny aktéry, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na jakémkoli aspektu produkce a marketingu semen bez ohledu na jejich množství. Pravidla vyvinutá pro průmyslové giganty musí být přizpůsobena malým provozovatelům, tak aby regulační náklady na produkci heterogenních místních odrůd a druhů nepředstavovaly zbytečně vysokou zátěž.

Klíčové změny:

 1. Odstranění dodatečných pravidel pro produkci standardního osiva a materiálu, která vytvářejí nepřiměřené regulační náklady pro malé producenty osiv (článek 8 a příloha III).
 2. Osvobození mikropodniků od nových požadavků na podávání zpráv, monitorování a sledovatelnost pro profesionální operátory (články 41 a 42).
 3. Revidovaná definice „odrůd na ochranu“, přejmenovaných na „odrůdy rozmanitosti“, která je vhodná pro všechny druhy, jakož i pro krajinné rasy a nové ekotypy (článek 3). (Revised definition of “conservation varieties”, renamed as “diversity varieties”, that is appropriate for all species as well as both landraces and new ecotypes (Article 3))
 4. Vyloučení GMO a NGT rostlin z definice „ochranných odrůd“ (článek 3).
 5. Odstranění zbytečného prováděcího aktu o „odrůdách na zachování“ (článek 53) a prodloužení doby registrace odrůdy na 30 let (článek 69).
 6. Právní jistota, že „ochranné odrůdy“ všech regulovaných druhů mohou být produkovány a uváděny na trh jako standardní semena/materiál (články 8, 26 a příloha III).

Návrh nezabrání zneužití a neoprávněné registraci/ misappropriation odrůd uchovávaných v sítích uchovatelů – Návrh nebrání zpronevěře tradičních odrůd, které byly zachovány v konzervačních sítích a/nebo v neformálních osivových systémech zemědělců, prostřednictvím jejich neoprávněné registrace ze strany semenářských společností. To může v praxi vést k tomu, že tradiční správci těchto odrůd ztratí právo na jejich uchovávání a šíření. Je třeba zavést opatření k zamezení zpronevěry tradičních odrůd – včetně práva třetích stran napadnout rozhodnutí o registraci odrůdy.

Klíčové změny:

 1. Při hodnocení odlišnosti nové odrůdy a vhodnosti názvu odrůdy by se měly vzít v úvahu neregistrované odrůdy, jako jsou odrůdy v katalozích provozovatelů prodávajících PRM a osivo zahrádkářům nebo v dokumentaci, kterou příslušnému orgánu zpřístupní kterýkoli fyzické nebo právnické osoby, jako jsou zemědělci nebo organizace zapojené do zachování a udržitelného využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiologické rozmanitosti (články 48 a 54).
 2. Při zkoumání názvu nové odrůdy by měly být konzultovány příslušné orgány a další národní odborníci, ne pouze CPVO (článek 66).
 3. Možnost třetích stran odvolat se proti rozhodnutím o registraci odrůdy (článek 67).

Návrh umožňuje firmám uvádět nepravdivá tvrzení o udržitelnosti – Návrh tvrdí, že přispívá k udržitelnosti přidáním agronomických kritérií, jako je odolnost vůči chorobám, do testu „přidané hodnoty“ (VCU) coby součást procesu registrace odrůdy (článek 52). Udržitelnost však nelze redukovat na jednotlivý znak nebo odrůdu – může se vztahovat pouze na systém pěstování jako celek. Podle návrhu lze odrůdy i nadále testovat s neomezenou aplikací pesticidů a syntetických hnojiv. Návrh tedy otevírá dveře greenwashingu, protože umožňuje provozovatelům tvrdit, že nové odrůdy jsou „udržitelné“, i když tomu tak není. Veškeré testování odrůd by mělo probíhat za podmínek organických nebo s nízkými vstupy, takže nové odrůdy nejsou závislé na pesticidech nebo syntetických hnojivech.

Klíčové změny:

 1. Všechny odkazy na slovo „udržitelný“ jsou v testu VCU odstraněny (článek 52).
 2. Vyjasnění, že test VCU by měl být prováděn za ekologických podmínek nebo za podmínek s nízkými vstupy pro konvenční odrůdy, stejně jako za ekologických podmínek pro ekologické odrůdy (článek 52).

Návrh podkopává nedávno přijaté ekologické nařízení EU – Návrh znovu otevírá kritické aspekty ekologického nařízení EU, které vstoupilo v platnost teprve v roce 2022, zejména s ohledem na uvádění na trh a produkci „organického heterogenního materiálu“ (jako jsou populace a geneticky nejednotné krajové rasy) a definice ekologického šlechtění. To vytváří obrovskou nejistotu pro ekologické šlechtitele. V nařízení EU o ekologickém zemědělství by nemělo dojít k žádným změnám.

Klíčové změny:

 1. Vypuštění všech změn nařízení (EU) 2018/848 (článek 81).

Návrh obsahuje vylepšení pro hobby zahrádkáře – pozitivními rysy návrhu je úplná výjimka z regulace pro soukromou výměnu a prodej osiva mezi domácími zahrádkáři (článek 2) a výjimku z povinné registrace odrůdy a certifikace osiva pro PRM prodávané v malých baleních hobby zahrádkářům (článek 28). Tato výjimka je důležitá, protože potřeby hobby zahrádkářů se liší od potřeb zemědělců. Aby byla provozovatelům poskytnuta právní jistota, měla by být definice malých balení obsažena v samotném nařízení, nikoli v prováděcím aktu. ARCHE NOAH důrazně podporuje tyto důležité odchylky.

Klíčové změny:

 1. Doplnit definici malých množství na základě stávajících právních předpisů (článek 28).

Návrh vytváří problémy pro zachování rozmanitosti ovoce – Návrh se poprvé snaží sloučit pravidla pro různé druhy rozmnožovacích materiálů rostlin do jednoho nařízení. Bohužel se to nereflektuje některé ze základních biologických rozdílů mezi různými typy PRM. Jsou nutné určité technické úpravy. Zásadně návrh opomíjí upravená pravidla produkce pro tradiční odrůdy ovocných stromů, což by v praxi znemožnilo jejich uvádění na trh. Návrh musí umožnit, aby „obecně známé odrůdy“ ovocných stromů na stávajících vnitrostátních seznamech byly v budoucnu uváděny na trh jako „ochranné odrůdy“, a to i s upravenými pravidly pro standardní materiál.

Klíčové změny:

 1. Doplnění „obecně známých odrůd“ do vnitrostátních seznamů podle směrnice 2008/90/ES do registrů odrůd jako uchovávané odrůdy (článek 68).
 2. Replikace současných pravidel produkce „materiálu CAC“ podle ustanovení pro standardní materiál pro ovocné stromy (příloha III).
 3. Upravená pravidla pro udržování odrůd pro konzervované odrůdy ovocných stromů, která odrážejí realitu v terénu (článek 72).

Návrh zakazuje dovoz semen z genových bank a konzervační a amatérských odrůd – Obecně platí, že osivo a PRM mohou být dováženy ze třetích zemí pouze tehdy, pokud audit Komise určí, že splňují požadavky rovnocenné pravidlům Unie. Článek 39 však nedovoluje, aby se takový audit prováděl u osiva a PRM s odchylnými režimy (konzervační odrůdy, heterogenní materiál, PRM pro zahrádkáře a PRM z genových/semenných bank). To znamená, že dovoz např. amatérské odrůdy z Velké Británie, specializované odrůdy ze Švýcarska nebo jakýkoli materiál z genových bank mimo EU do Unie by bylo nemožné! To představuje významné omezení dostupnosti nové rozmanitosti, která bude stále důležitější pro přizpůsobení se novým klimatickým podmínkám, a nemá dostatečné opodstatnění. Dovoz osiv a PRM s odchylnými režimy musí být možný!

Klíčové změny:

 1. Vypuštění vyloučení odchylných režimů pro možnost dovozu na základě rovnocennosti (článek 39).

Neposkytuje zemědělcům a zahrádkářům dostatečnou transparentnost ohledně semen, která nakupují – Stejně jako v jiných odvětvích hospodářství mají spotřebitelé (ať už zemědělci nebo zahrádkáři) právo na informace o produktech, které kupují. Mělo by být transparentní, zda se jakákoli práva duševního vlastnictví, jako jsou patenty, vztahují na odrůdu nebo její genetické složky, jakož i na metodu šlechtění (článek 47 a příloha VII).

Klíčové změny:

 1. Doplnění informací o právech duševního vlastnictví a šlechtitelských metodách do registrů odrůd (příloha VII).
 2. Doplnění informací o právech duševního vlastnictví na oficiální značky (článek 17).

Neziskové sdružení ARCHE NOAH od roku 1990 zachovává a pěstuje tisíce ohrožených odrůd zeleniny, ovoce a obilí s cílem vrátit tyto tradiční a vzácné kulturní statky zpět do zahrad a polí a na talíře. V rámci této práce prosazujeme politiku, která podporuje rozmanitost pěstovaných rostlin v Evropě namísto jejího dalšího narušování.

ARCHE NOAH, Gesellschaft für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung Obere Straße 40, 3553 Schiltern, Rakousko / 194 rue due Trône, 1050 Ixelles, Belgie
Kontakt: seedpolicy@arche-noah.at

Raise our forks for diversity! – Sign the EU seed laws petition here

Návrh legislativy v českém jazyce najdete zde: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02951036–1cac-11ee-806b-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF a dodatky https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:02951036–1cac-11ee-806b-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_2&format=PDF

Pokud se chcete k dané legislativě vyjádřit, máte možnost do 7.12. 2023 zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13083-Rozmnozovaci-material-rostlin-a-lesnich-drevin-revidovana-pravidla-_cs

Zde najdete odkaz na originální dokument v anglickém jazyce vydaný organizací Arche Noah.

arche-noah-position-paper-eu-prm-regulation-november-2023Stáhnout

arche-noah-position-paper-eu-prm-regulation-november-2023

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru