GENETICKÁ BIOTECHNOLOGIE: BEZPROSTŘEDNÍ OHROŽENÍ BIODIVERZITY – Petice

Publikováno 14.12.2023

A nezvratné dopady na opylovače


Text je převzat z webu: Pollinis.org – https://www.pollinis.org/nos-actions-pollinis/campagnes/nouveaux-ogm-une-menace-imminente-sur-la-biodiversite/

Kontext

Třicet let po příchodu geneticky modifikovaných organismů (GMO) do zemědělství, dnes vyvíjejí agrochemické společnosti nové genetické biotechnologie, které mají nahradit chemické pesticidy na polích.

V současné době se tyto nové genetické biotechnologie v Evropě, která podléhá přísnému regulačnímu rámci pro GMO z roku 2001, rychle rozvíjejí. Po vytvoření „biomolekulárních nůžek“ CRISPR-Cas9 v roce 2013, které umožňují přidávat nebo mazat geny v DNA, se otevřelo pole možností, do kterých se biotechnologické firmy pustily.

Od té doby laboratoře navrhly nové aplikace pro modifikaci hmyzu považovaného za škůdce, zejména pomocí techniky genetického umlčování pomocí RNA interference (RNAi pesticid), která spočívá v blokování syntézy esenciálních proteinů v buňkách cílového organismu. Tento proces umožňuje inaktivovat gen nezbytný pro určité biologické procesy, jako je línání hmyzu, chuť k jídlu nebo dokonce svalové kontrakce. Cílený hmyz bude vystaven smrtícím vláknům RNAi prostřednictvím GMO rostlin, mikroorganismů (bakterie, viry atd.) nebo dokonce postřiků přímo nastříkaných na pole. V několika evropských zemích, včetně Francie, již byly zahájeny experimenty na poli genetického umlčování, aniž by Francouzská zdravotnická agentura mohla ověřit přesné složení těchto produktů nebo jejich potenciální nebezpečnost podle podmínek nevhodného režimu výjimek uplatňovaného Ministerstvem zemědělství.

Extrémní a kontroverzní výsledek těchto nových možností, „gene drive“, má za cíl trvale upravit nebo vyhladit celý druh. Tato technika spočívá v začlenění cizího genu do organismu, který se pak systematicky přenáší na všechny jeho potomky a během několika generací se rozšíří do celé cílové populace. Jestliže je dnes experimentování s touto technikou v boji proti nemocem přenášeným komáry nejpokročilejší a k prvnímu vypuštění geneticky modifikovaného hmyzu došlo v Burkině Faso, je potřeba studovat stále více zemědělských aplikací. Z 32 druhů hmyzu, na které se zaměřuje vědecký výzkum genových pohonů, je 21 škůdců plodin, jako je třešňová octomilka (Bactrocera dorsalis) nebo orientální ovocná muška (Drosophila suzukii).

Problém

Dopady těchto nových GMO a genetických pesticidů na ekosystémy jsou stále málo prozkoumané, málo známé a potenciálně dramatické. Nepředvídané účinky (mimo cíl), zejména na opylovače, základní články biologické rozmanitosti, a dopady na všechny potravní řetězce jsou za současného stavu vědy nevyčíslitelné.

Agroprůmyslové lobby však minimalizují nejistoty a rizika spojená s organismy nebo produkty vyplývající z těchto nových genetických technik a snaží se dosáhnout – jak na evropské, tak mezinárodní úrovni – oslabení pravidel pro hodnocení a uvádění na trh, aby umožnily jejich experimentování v otevřeném poli a jejich komercializaci ve velkém měřítku.

Tyto nové GMO, které byly uvedeny na evropské úrovni směrnicí z roku 2001, jsou předmětem zvláště intenzivního lobbingu od rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) v roce 2018, který potvrdil, že všechny produkty a organismy vzniklé těmito novými technikami musí i nadále podléhat předpisům týkajícím se tradičních GMO. Text, který stanoví přísné postupy pro hodnocení zdravotních a environmentálních rizik před jakýmkoli uváděním do oběhu nebo šířením.

Navzdory rozhodnutí SDEU zahájila Evropská komise od roku 2020 reformu regulačního statutu nových GMO s ohledem na to, že „současná legislativa o GMO, která pochází z roku 2001, není přizpůsobena těmto inovativním technologiím“, což by mohlo vést k jejich deregulaci.

Na mezinárodní úrovni byl kompromis odhlasovaný signatářskými zeměmi Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD) během COP 15 o biologické rozmanitosti v Montrealu (prosinec 2022) vzácným ochranným opatřením v této oblasti, zejména odstraněním principiálního omezení na použití přírodních produktů a složek, které jsou výsledkem genetického inženýrství. A navzdory rozsahu rizik spojených s gene drive a jeho nevratnou povahou Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) také zvažovala použití této techniky v rámci cíle ochrany druhů.

Nezávislá vědecká literatura však zdůraznila skutečná rizika, která tyto nové genetické biotechnologie vytvářejí. Studie publikovaná v roce 2021 ve vědeckém časopise Nature zejména prokázala, že by mohlo docházet k horizontálním přenosům genů mezi rostlinami a hmyzem. Druh mouchy (Bemisia tabaci) tak prošel genetickou mutací a získal gen přítomný v rostlinách.

Technika Crispr-Cas 9 také postrádá přesnost, což způsobuje zejména „mimo cíl“ efekty: nepředvídané řezy v genomu v sekvencích, které nebyly cíleny. Na cíli se také mohou vyskytnout neúmyslné genetické změny. Pokud jde o záměrné úpravy, mohly by se také ukázat jako problematické z hlediska potravinové bezpečnosti a biologické rozmanitosti.

Šíření organismů v přírodě, které je výsledkem těchto nových biotechnologií, vystavuje živé organismy rizikům značného rozsahu, jako je nevratná modifikace druhů a celých částí biologické rozmanitosti, vymýcení určitých populací zvířat, nerovnováha v ekosystémech a potravních řetězcích, vznik nových patogenů, přemnožení nových škůdců…

Řešení

Tváří v tvář intenzivnímu lobování ze strany agrogenetických společností za dosažení deregulace těchto nových biotechnologií, jejichž rizika mohou být pro opylovače a veškerou biologickou rozmanitost nesmírná, organizace vč. POLLINIS naléhají na mezinárodní vůdce, aby se postavili proti jejich šíření, a vyzývají k ustavení moratoria na využití organismů a produktů odvozených z těchto nových genetických biotechnologií v přírodě.

Na podporu této žádosti o moratorium zahájila společnost POLLINIS petici a zahájila vědecký apel – podepsaný více než 100 předními vědci v oblasti molekulární biologie, genetiky, ekologie opylovačů a agroekologie – která vyzývá k uplatnění principu opatrnosti a zákazu nasazování genetických biotechnologií v přírodě na mezinárodní, regionální a národní úrovni.

Než Evropská komise 5. července 2023 představila svůj návrh právního rámce použitelného na rostliny získané těmito novými technikami, POLLINIS 3. února 2023 předložila petici, kterou podepsalo více než 420 000 občanů proti deregulaci nových GMO, kabinetu Élisabeth Borneové a o čtyři dny později zástupcům Evropské komise.

Zatímco jednání na evropské úrovni zrychlila, POLLINIS se snažil varovat před riziky, která by deregulace přinesla, a připomněl, že nové GMO musí i nadále podléhat hodnocení zdravotních a environmentálních rizik, jakož i požadavkům na sledovatelnost a označování v souladu s principem předběžné opatrnosti. Sdružení v této souvislosti zaslalo dopis ministru zemědělství (Francie), než vyzvalo prezidenta republiky a předsedu vlády (Francie) dopisem, který spolupodepsalo dalších 12 organizací.

Namísto investic do těchto potenciálně katastrofálních biotechnologií pro biologickou rozmanitost existují bezpečná a kontrolovaná řešení, jako je agroekologie.

  1. Směrnice 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.
  2. CRISPR-Cas: Shlukovaná pravidelně proložená krátká palindromická opakování
  3. Současné a navrhované cíle hmyzu pro vývoj gene drive. Tabulkový přehled – Mark Wells a Ricarda A. Steinbrecher – červenec 2022.
  4. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 25. července 2018. Info-Curia
  5. Cíl do roku 2030: deregulovat většinu GMO v Evropě? – Infogm – 16. srpna 2022.  
  6. Identifikován první známý přenos genu z rostliny na hmyz. Nature, 2021. 

Text je převzat z webu: Pollinis.org – https://www.pollinis.org/nos-actions-pollinis/campagnes/nouveaux-ogm-une-menace-imminente-sur-la-biodiversite/

Petice k návrhu zákona o NGT:

  1. Petice na webu Pollinis.org

Na tomto webu je možné připojit svůj hlas k probíhající petici: https://mobilisation.pollinis.org/nouveaux-ogm-caches/

petice-pollinis-orgStáhnout

petice-pollinis-org 1.

  1. Petice The Greens/EFA Group — Evropská strana Zelených

Žádné nové GMO: Nechceme, aby velké korporace kontrolovaly naše jídlo!

Průvodní text v českém jazyce:
My Evropané jsme znovu a znovu dali jasně najevo, že v našich potravinách nechceme GMO. Křesťanští demokraté, liberálové a krajně pravicoví politici se však spojují s velkými hráči agroprůmyslu, aby se je pokusili propašovat na naše pole a talíře, aniž bychom věděli, kde se používají – bez jakéhokoli označení. Musíme to zastavit!

Co se děje?
V současné době máme přísná pravidla EU pro povolování a označování geneticky modifikovaných organismů (GMO). Umožňují zemědělcům, výrobcům potravin a spotřebitelům rozhodnout se pro potraviny bez GMO. Evropská komise však chce tuto legislativu zrušit a povolit novou generaci GMO, kterou vlastní a patentují agrochemické korporace, bez jakéhokoli označování nebo bezpečnostních kontrol. Pokud se tak stane, v supermarketu již neuvidíme, které produkty obsahují GMO.

 To je dobrá zpráva pro agrochemické společnosti, jejichž lobbisté tlačí na schválení této nové legislativy do evropských voleb v červnu 2024.

 Je to ale špatná zpráva pro naše chovatele a farmáře, kteří ztratí kontrolu nad svým osivem ve prospěch velkých korporací.

 Je to špatná zpráva pro výrobce potravin a spotřebitele, kteří již nebudou moci shánět produkty bez GMO.

 A je to špatná zpráva pro přírodu a biologickou rozmanitost, protože robustní a geneticky různorodá semena jsou nahrazena několika (patentovanými) odrůdami, které si velké korporace vybírají tak, aby vyhovovaly jejich vlastním zájmům.

Co chtějí evropští občané?
Evropští občané nechtějí GMO ve svých potravinách.

Průzkum ukazuje, že většina 68 % Evropanů, kteří slyšeli o nových technikách GMO, jako je CRISPR, chce potraviny vyrobené těmito technikami označené jako GMO.

Před dvěma lety s naší podporou předložilo téměř 70 000 lidí Evropské komisi připomínky, které požadovaly, aby byly dodrženy stávající zákony o bezpečnosti a označování GMO. Petici požadující totéž podepsalo více než 450 000 lidí.

Tímto způsobem zastavíme nové GMO.
Zajistěme, aby lidé o těchto plánech věděli, a podpořme naši výzvu k důkladné regulaci všech GMO.

Podepište prosím naši petici a sdílejte ji se svými přáteli.
Přihlaste se k odběru aktualizací, abychom vás mohli informovat o našich dalších plánech na zastavení nových GMO.

peticeeuzelenychpreklad_231215_002604Stáhnout

peticeeuzelenychpreklad_231215_002604

https://act.greens-efa.eu/no-new-gmos?source=gg_email_food_20231213&link_id=2&can_id=005a19611b810e751fb50f1fe46bc082&email_referrer=email_2142444&email_subject=a‑gmo-nightmare-before-christmas

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru