Challenge Fund grant 2023/2024

Bridging Cultures Through Seeds — Czech Seed Library Inspiration Spreads to Georgia

Spojení kultur semínkovými mosty – Inspirace z české semínkové knihovny se šíří do Gruzie

Problém: přístup k místně přizpůsobeným reprodukovatelným semenům, nedostatek znalostí o ukládání semen

- Řešení: síť knihoven semen

- Logika intervence: přizpůsobit metodologii knihoven semen realitě Gruzie, nabídnout školení a doprovázet první cyklus produkce semen

- Očekávané výsledky: poskytnutí základní sady semen 40–50 pěstitelům potravin v různých regionech Gruzie

Poptávka po místních reprodukovatelných semenech v Gruzii roste, protože nabídka není spolehlivá, protože systém osiv farmářů v zemi není rozvinutý. Přestože existují neformální sítě a výměny, neexistuje žádný organizovaný systém splňující potřeby místních komunit. Neexistují místa, kde by místní lidé mohli získat semena místních, která potřebují pro svou obživu. Navíc kvůli sovětskému výrobnímu systému v nedávné minulosti většina drobných pěstitelů ztratila své tradiční znalosti o produkci osiva a úsporách. Místní trh je plný dovážených komerčních semen, která jsou na jedné straně drahá a na druhé straně vyžadují velké zdroje k pěstování, protože nejsou přizpůsobena místním půdním a klimatickým podmínkám. Také nejsou odolné vůči škůdcům a chorobám a vyžadují velké vstupy (pesticidy). Navíc nejsou reprodukovatelné, a proto představují dodatečné roční náklady pro domácnost.

Cílem projektu je vytvořit síť knihoven semen v Gruzii, která může být výchozím bodem pro řešení problému přístupu k semenům na místní úrovni. Místní lidé zde mohou získat základní sadu různých semen, která mohou rozmnožovat, aby měli v další sezóně vlastní semena. Společně s několika dalšími spořiči semen spouštíme 3 až 5 knihoven semen v různých regionech. Elkana bude zodpovědná za předávání znalostí semenným knihovníkům, kteří distribuují semena řadě místních pěstitelů potravin. Zasejí semena, vypěstují plodiny, zakonzervují semena a část vrátí do knihovny. Cyklus se každý rok opakuje a s rostoucí knihovnou přibývá semínek pro místní komunity.

Projekt přizpůsobuje zkušenosti a metodiku Seminkovny podmínkám Gruzie a vytváří síť místních semenných knihovníků. Za školení knihovníků a pomoc při zakládání semenných knihoven budou zodpovědní odborníci Elkana, kteří budou vyškoleni Seminkovnou.

Finance budou rozděleny dle potřeby mezi obě instituce: Elkana a Semínkovna a pokryjí nezbytné výdaje spojené s realizací cílů, které jsme si stanovili.

V rámci projektu splníme několik milníků:

  • Exkurze v České republice a školení a sdílení know-how Semenné knihovny v České republice členům organizace Elkana.
  • Vytvoření sítě zainteresovaných stran, kterým bude ctí zúčastnit se projektu v Gruzii.
  • Příprava metodiky knihoven semen přizpůsobené potřebám Gruzie a rozšířené o zkušenosti z předchozího projektu v Moldavsku.
  • Školení zájemců o založení semenné knihovny v teoretických i praktických znalostech produkce semen a managementu semenářské knihovny.
  • Závěrečná akce jako oslava celého projektu za účasti zástupců Semínkovny v Gruzii.

Po skončení projektu bude organizace Elkana v rámci svého poslání nadále podporovat a školit nové zájemce, kteří se chtějí do sítě zapojit. Organizace Elkana bude i nadále oslovovat nové zájemce a šířit povědomí veřejnosti o této síti.

O Czech Challenge Fund

Cílem Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs je přenést české odborné znalosti a inovace do partnerských zemí, kterými jsou: Bosna a Hercegovina, Etiopská federativní demokratická republika, Gruzie, Kambodžské království, Moldavská republika a Zambijská republika.

Mezi oprávněné žadatele patří český soukromý sektor, nevládní organizace, univerzity, státní instituce nebo výzkumná centra. Žadatelé jsou povinni zapojit místní partnery, aby zajistili životaschopnost v místních podmínkách a podpořili udržitelnost řešení.

Přejít nahoru